פותחים שנה עם מגוון חוגים המשלבים ערכים והנאה

תקנון חוגים שנת תש"פ

תקנון ונהלי רישום לחוגים 'באליחוג' תש"פ:

כללי:

 1.  רישום לחוג מותנה בחתימה על הצהרת בריאות המאפשרת השתתפות בחוג ובסיום תהליך ההרשמה והתשלום.

 2. פתיחת חוג והמשכיותו מותנית במספר משתתפים מינימאלי אשר נקבע על ידי 'באליחוג'.

 3. פעילות החוגים בבית הספר הינה למשך 10 חודשים, החל מה 1.9.2019 ועד 30.6.2020, למעט ערבי חג וימים בהם לא מתקיימים הלימודים בבית הספר, כגון חגים וימי שבתון.

 4. מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק למספר חודשי הפעילות וכולל בתוכו את הימים בהם אין המרכז מפעיל חוגים עקב חגים וחופשות.

 5. תשלום לחוגים יתבצע מראש לכל השנה, במקרה של תשלום בשיק, ב- 10 המחאות דחויות, לפקודת "פירוזמנד דולב" ולתאריך ה- 1 לכל חודש.

 6. בחלק מהחוגים ישנו צורך לרכישה נוספת של ציוד / ביגוד / חומרים אשר אינם כלולים בתשלום החודשי ויש לשלם עבורם בנפרד למפעיל החוג, למעט חוגים אשר עבורם צוין אחרת(.

 7. שנת הפעילות בחוגים נפתחת בתאריך ה- 1 בספטמבר ומסתיימת בתאריך ה- 30 ביוני.

 8. הנהלת 'באליחוג' שומרת לעצמה אפשרות לבצע שינויים במערכי החוגים. במידה ויבוצע שינוי לאחר פתיחת החוג תהיה באפשרות הנרשם לבחור האם להעביר את התשלום לחוג אחר או לקבל החזר עבור יתרת החודשים מהחודש העוקב של הפסקת החוג.

 9. בכל חוג יינתנו 2 שיעורי ניסיון בלבד, בשבוע הראשון של ספטמבר. התשלום עבור החוג יחל מתאריך שיעור הניסיון בו נכח הנרשם.

 10. .ההגעה לחוגים הינה עצמאית ואיסוף הילדים מהחוגים הינו באחריות ההורים בלבד

 11. הנהלת 'באליחוג' רשאית להפסיק השתתפותו של נרשם בשל התנהגות בלתי נאותה או הפרעה להתנהלות התקינה. במקרה זה זיכוי כספי יינתן מהחודש העוקב להפסקת השתתפותו של הנרשם.

 12. למען הסר ספק, הנהלת 'באליחוג' שומרת לעצמה את הזכות לבטל / לשנות / להוסיף חוגים או מדריכים בכל עת ומכל סיבה.

 13. במידה וירצה הנרשם לבטל את רישומו לחוג בשל שינוי בשעות החוג או בשל שינוי במדריך החוג- תינתן לו האפשרות לעבור לחוג אחר או לקבל זיכוי החל מהחודש העוקב.

דמי רישום:

 1. דמי הרישום הינם 75 ₪ לנרשם (תשלום חד פעמי).

 2. לנרשמים עד 15 בספטמבר 2019, ובתנאי של השתתפות בחצי שנת פעילות לפחות (5 חודשים) יינתן פטור מלא מדמי רישום. במקרה של ביטול חוג מצד הנרשם לפני תום 5 החודשים מתחילת ההשתתפות בחוגים, יקוזז מגובה ההחזר סכום דמי הרישום על סך 75 ₪.

 3. על אף האמור בסעיף 14, במקרה של מעבר בין חוגי 'באליחוג' לא יחויב המבטל בדמי רישום.

 4. לנרשמים בחודשים אוקטובר-יוני, תשלום דמי הרישום יהיה מלא - 75₪.

ביטול חוג:

 1. בקשה להפסקת חוג תהיה באחריות הנרשם, ותיעשה בהודעה במייל להנהלת 'באליחוג' לכתובת office@balihug.co.il ובנוסף גם למפעיל החוג בהודעת SMS .

 2. למען הסר ספק, טרם קבלת הודעה ביטול חוג במייל להנהלת 'באליחוג', יחשב הנרשם כמשתתף פעיל בחוג.

 3. במקרים של הפסקת חוג, מועד הביטול לצורך חישוב גובה ההחזר הכספי יהיה תאריך קבלת ההודעה מהנרשם. הזיכוי יהיה מהחודש העוקב לתאריך זה.

 4. במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק יהיה על הנרשם לספק אמצעי תשלום חלופי בתוך 7 ימים ממועד החזרת השיק, אחרת יחויב הנרשם בדמי טיפול בסך 30₪.

 5. דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות מחוג בשל מחלה או סיבה רפואית שנמשכה מעל שלושה שבועות – באישור רופא.

 6. היעדרות מדריך תושלם ככל האפשר על ידי מדריך מחליף או על ידי מדריך החוג במועד אחר אשר יפורסם לפחות 4 ימים טרם למועד ההחלפה.

 7. למען הסר ספק, ביטול חוג אינו מוגבל ויתאפשר בכל שלב של שנת הפעילות. גובה ההחזר יחושב ע"פ תנאי הרישום.

מעבר בין חוגים:

 1. מעבר בין חוגים מותנה בהליך רשמי ומסודר, בהודעה למייל office@balihug.co.il , נימוק הבקשה ואישורה ע"י מנהלי 'באליחוג' (מותנה במקום פנוי בחוג החלופי ובהתאמה אישית). מעבר בין חוגים אינו כרוך בתשלום נוסף, למעט במקרים בהם ישנו פער במחירי החוגים(.

 2. במידה ויש פער בין מחירי החוגים יזוכה / יחויב הנרשם בפער זה במועד מעבר החוג.

 3. מעבר מחוג לחוג יתבצע בסוף אותו חודש בו התקבלה הבקשה למעבר חוג.

הנחות:

 1. הנחת רישום לחוג שני למשפחה תהיה בשיעור של 10% ממחיר החוג הנמוך מבניהם (אין כפל הנחות, לדוגמא: במידה ונתקבלה הנחה של 10% בשל רישום מוקדם- לא תינתן הנחה נוספת).

 2. הנהלת החוגים שומרת לעצמה את הזכות לתת הנחות נוספות על פי שיקול דעתה.

 

חשוב לשים לב:

*השתתפות בשיעור ניסיון מותנת ברישום מראש.

*יש להוסיף לתשלום החודשי הראשון את דמי הרישום כפי שמפורטים בסעיף דמי הרישום המצורף.

אנו קשובים לכל בקשה או הערה להתייעלות - אל תהססו לפנות אלינו.

דולב פירוזמנד:   054-8084223
office@balihug.co.il

איתי רוקח:        052-5415406
office@balido.org

לוח חופשות וחגים.png