פותחים שנה עם מגוון חוגים המשלבים ערכים והנאה

תקנון חוגים באליחוג

תקנון ונהלי רישום לחוגים 'באליחוג' תשפ"ב:

 

כללי:

1. רישום לחוג מותנה בחתימה על הצהרת בריאות המאפשרת השתתפות בחוג ובסיום תהליך ההרשמה והתשלום.

2. פתיחת חוג והמשכיותו מותנית במספר משתתפים מינימאלי אשר נקבע על ידי 'באליחוג'.

3. פעילות החוגים בבית הספר הינה למשך 10 חודשים, החל מה 1.9.2021 ועד 30.6.2022, למעט ערבי חג וימים בהם לא מתקיימים הלימודים בבית הספר, כגון חגים וימי שבתון.

4. מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק למספר חודשי הפעילות וכולל בתוכו את הימים בהם המרכז אינו מפעיל חוגים עקב חגים וחופשות, כמצוין בסעיף 3.

5. תשלום לחוגים יתבצע מראש לכל השנה, ניתן לבצע חלוקה לתשלומים / הוראת קבע. ניתן לשלם בשיקים, ב- 10 המחאות דחויות, לפקודת "פריזמונד דולב" ולתאריך ה- 1 לכל חודש.

6. בחלק מהחוגים ישנו צורך לרכישה נוספת של ציוד / ביגוד / חומרים אשר אינם כלולים בתשלום החודשי ויש לשלם עבורם בנפרד למפעיל החוג / למרכז החוגים, למעט חוגים אשר עבורם צוין אחרת.

7. שנת הפעילות בחוגים נפתחת בתאריך ה- 1 בספטמבר ומסתיימת בתאריך ה- 30 ביוני.

8. הנהלת 'באליחוג' שומרת לעצמה אפשרות לבצע שינויים במערכי החוגים. במידה ויבוצע שינוי לאחר פתיחת החוג תהיה באפשרות הנרשם לבחור האם לקבל זיכוי עבור רישום לחוג אחר או לקבל החזר עבור יתרת החודשים מהחודש העוקב לחודש בו נתקבלה הבקשה להחזר.

9 בכל חוג יתאפשר שיעור ניסיון אחד בלבד, בתשלום סמלי. במידה שלאחר הניסיון הלקוח יהיה מעוניין להירשם - התשלום ששילם יקוזז מהתשלום עבור אותו החודש בו השתתף בניסיון. התשלום עבור החוג יחל מתאריך שיעור הניסיון בו נכח הנרשם.

10. ההגעה לחוגים הינה עצמאית ואיסוף הילדים מהחוגים הינו באחריות ההורים בלבד.

11. הנהלת 'באליחוג' רשאית להפסיק השתתפותו של נרשם בשל התנהגות בלתי נאותה או הפרעה להתנהלות התקינה. במקרה זה זיכוי כספי יינתן מהחודש העוקב להפסקת השתתפותו של הנרשם.

12. למען הסר ספק, הנהלת 'באליחוג' שומרת לעצמה את הזכות לבטל / לשנות / להוסיף חוגים או מדריכים בכל עת ומכל סיבה.

13. במידה וירצה הנרשם לבטל את רישומו לחוג בשל שינוי בשעות החוג או בשל שינוי במדריך החוג - תינתן לו האפשרות לנצל את יתרת התשלום עבור רישום לחוג אחר, או לקבל החזר כספי החל מהחודש העוקב.
 

דמי רישום:

1. דמי הרישום הינם 50 ₪ לנרשם (תשלום חד פעמי).

2. ילד שנרשם לחוג שני או יותר לא ישלם דמי רישום עבור החוג השני.
3. במקרה של מעבר בין חוגי 'באליחוג' לא יחויב הנרשם בדמי רישום לחוג אליו עבר.

 

ביטול חוג:

1. בקשה להפסקת חוג תהיה באחריות הנרשם, ותיעשה בהודעה למפעיל החוג בוואטסאפ או SMS ובנוסף גם בהודעה במייל להנהלת 'באליחוג' לכתובת office@balihug.co.il .
2. למען הסר ספק, טרם קבלת הודעה ביטול חוג במייל להנהלת 'באליחוג', יחשב הנרשם כמשתתף פעיל בחוג.
3. במקרים של הפסקת חוג, מועד הביטול לצורך חישוב גובה ההחזר הכספי יהיה תאריך קבלת ההודעה מהנרשם. הזיכוי יהיה מהחודש העוקב לתאריך זה.
4. במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק יהיה על הנרשם לספק אמצעי תשלום חלופי בתוך 7 ימים ממועד החזרת השיק, אחרת יחויב הנרשם בדמי טיפול בסך 30₪.
5. דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות מחוג בשל מחלה או סיבה רפואית שנמשכה מעל שלושה שבועות – באישור רופא.
6. היעדרות מדריך תושלם ככל האפשר על ידי מדריך מחליף או על ידי מדריך החוג במועד אחר אשר יפורסם לפחות 4 ימים טרם למועד ההחלפה.
7. למען הסר ספק, ביטול חוג אינו מוגבל ויתאפשר בכל שלב של שנת הפעילות. גובה ההחזר יחושב ע"פ תנאי הרישום.
8. ביטול כרטיסיה שנרכשה עבור חוגי אונליין לא יזכה בהחזר, למעט במקרים בהם לא קוימו מספיק מפגשים וכתוצאה מכך לא התאפשר ניצול של מלוא הכרטיסיה.

 

מעבר בין חוגים:

1. מעבר בין חוגים מותנה בהליך מסודר, בהודעה לוואטסאפ (0548084223) ולמייל office@balihug.co.il , נימוק הבקשה ואישורה ע"י מנהלי 'באליחוג' (מותנה במקום פנוי בחוג החלופי ובהתאמה אישית). מעבר בין חוגים אינו כרוך בתשלום נוסף, למעט במקרים בהם ישנו פער במחירי החוגים).
2. במידה ויש פער בין מחירי החוגים יזוכה / יחויב הנרשם בפער זה במועד מעבר החוג.
3. מעבר מחוג לחוג יתבצע בסוף אותו חודש בו התקבלה הבקשה למעבר חוג.

 

הנחות:

1. הנחת רישום לחוג שני למשפחה תהיה בשיעור של 10% ממחיר החוג הנמוך מבניהם (אין כפל הנחות, לדוגמא: במידה ונתקבלה הנחה של 10% בשל רישום מוקדם - לא תינתן הנחה נוספת).
2. הנהלת החוגים שומרת לעצמה את הזכות לתת הנחות נוספות על פי שיקול דעתה.

 

קורונה ומצבי חירום:

1. במקרה שבמהלך התקופה שבין 1.9.2021 לבין 1.4.2022 יוטל סגר, מצב חירום בטחוני או יינתנו הנחיות מאת משרד החינוך ו/או משרד הבריאות אשר בגינן לא ניתן יהיה לקיים את החוגים במתכונתם הרגילה (להלן - "הפסקת פעילות"), לא יינתן החזר כספי עבור יתרת החודש בו נפסקה הפעילות ועבור החודש העוקב לחודש בו הוכרזה. לדוגמא: היה והוכרז סגר בתאריך 20.1.2022 שנמשך מעל 30 ימים, יתבצע חיוב מלא עבור חודש ינואר וחודש פברואר. החזר יינתן החל מחודש מרץ והלאה, זאת במידה שהפעילות לא תחודש.
2. במידה שהוכרזה הפסקת פעילות שנמשכה פחות מ 30 ימים במצטבר לא יוחזרו תשלומים עבור אותה תקופה, אך המפגשים שהוחסרו יושלמו בחודש יולי 2022. 
3. לא תהיה טענה כלשהי כלפי באליחוג או מי מטעמה בנוגע למועדי ההשלמה שייקבעו. לא יוחזר תשלום לנרשם אשר לא יוכל להשתתף בשיעורי ההשלמה מטעמי לו"ז או מסיבות אישיות.
4. במקרה של הפסקת פעילות של מעל ל 30 ימים שתחל לאחר ה 31.3.2022 יחוייב תשלום עבור יתרת החודש בו הופסקה הפעילות ויינתן החזר כספי החל מהחודש העוקב.
5. ילד שייכנס לבידוד לא יהיה זכאי להחזר כספי עבור תקופת הבידוד.


**לוח חופשות וחגים ניתן למצוא ב https://apps.education.gov.il/mankal/Hodaa.aspx?siduri=223 **

חשוב לשים לב:
 

*השתתפות בשיעור ניסיון מותנת ברישום מראש ותשלום עבור השיעור.

*יש להוסיף לתשלום החודשי הראשון את דמי הרישום כפי שמפורטים בסעיף דמי הרישום המצורף.

אנו קשובים לכל בקשה או הערה להתייעלות - אל תהססו לפנות אלינו.

דולב פריזמונד:   054-8084223
איתי רוקח:        052-5415406

https://www.balihug.co.il/hugim
office@balihug.co.il